Privacy Policy

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne politik om behandling og beskyttelse af persondata. timengo er dataansvarlig, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Til dig som er kunde hos timengo

De persondata, som du stiller til rådighed for os i forbindelse med løsning af opgaver, bliver kun brugt til dette formål.

Vi indhenter som udgangspunkt ikke data om dig fra andre, fx en leverandør eller samarbejdspartner. Hvis det rent undtagelsesvis sker, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente disse persondata.

Vi anvender denne type data om vores kunde

Vi anvender de persondata som du giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun kundedata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er baggrunden for indsamlingen. Formålene er at løse de opgaver, som er aftalt med dig.

Formålet er afgørende for, hvilke typer data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål, og vi minimerer mængden af data, som du skal oplyse.

Hvis vi ønsker at anvende persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen med det nye formål for øje.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine data, har vi interne forretningsgange, som sikrer, at kun de medarbejdere for hvem det er relevant og nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får adgang til dine personoplysninger.

Vi kontrollerer og opdaterer persondata

Vi sørger for at kontrollere, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige, ufuldstændige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende i det omfang, det er relevant.

Da vores ydelser er afhængige af, at data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i data.
 For at sikre kvaliteten af data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af persondata.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen.

Vi videregiver ikke persondata uden samtykke fra dig

Vi videregiver ikke persondata til samarbejdspartnere og andre aktører – fx til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med dig i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra dig efter at have informeret om, hvad dine data vil blive brugt til.

Du kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller du på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata (fx ved krav fra myndigheder).

Opbevaring af data

Vi benytter it-leverandører, der gennem brug af Microsoft Cloud, drifter vores it-systemer.

Dine data opbevares i henhold til de vilkår som disse leverandører har tiltrådt i Microsofts datacentrer i Europa.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om datasikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.

Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.
 For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

Vores it-leverandører sørger løbende for, at vores it-udstyr er opdateret og har installeret passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewall og virusbeskyttelse.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, herunder diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Du har ret til at få adgang til sin persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller urigtige, kan du naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter dine data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Hvis du ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Ønsker du at gøre brug af denne ret, vil du modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Generelt om din brug af dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, kan du gøre brug af rettigheder ved at henvende dig til os.

I så fald undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget henvendelsen.

Til dig som søger job hos timengo

I forbindelse med at vi vurderer dig som jobansøger, udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CV, referencer, uddannelsesbeviser og andre relevante oplysninger, herunder en PI-profil (Predictive Index Behavioral Assessment). Disse informationer bruges udelukkende til behandling af din ansøgning. Informationerne gemmes i højest 120 dage efter afslag og opbevares fortsat ved ansættelse.

De personoplysninger, som vi behandler bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

Som registreret jobansøger har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette data, trække samtykke tilbage, og få udleveret data i digital form, som vi opbevarer.

For at beskytte dine persondata skal uopfordrede ansøgninger adresseres til job@timengo.com.

Generelt for alle registrerede personer

Har du spørgsmål til vores persondatapolitik, kan du til hver en tid kontakte os her.

Ønsker du som registreret person at klage over vores behandling af dine persondata kan det ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

www.datatilsynet.dk.

Cookie Policy

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.

Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Når du browser på nettet, efterlader du dig et “elektronisk spor”, som afslører, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, fx “Jeg vil gerne se siden, der hører til adressen www.timengo.com”.

Undgå eller slet cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge

Forbrugerrådet TÆNK har lavet denne guide til hvordan du undgår brugen af cookies.

Du kan også få vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering til hvordan du undgår at modtage cookies og sletter cookies på din computer, tablet eller smartphone.

Formålet med indsamlingen

De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan vi bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på vores hjemmeside. Vi kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra fx en søgemaskine.

Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.
Vi bruger ikke cookies til noget andet formål end dem, der er beskrevet her, og bruger dem heller ikke til at indsamle personoplysninger til noget andet formål.

Tilmelding til timengo’s nyhedsbrev

Ved tilmelding giver du timengo tilladelse til at sende dig nyhedsbreve relaterende til salg og rådgivning af softwarelicenser, cloud ydelser og omkringliggende services der tilbydes via timengo eller vores samarbejdspartnere.

timengo deler eller videresælger ikke dine oplysninger til tredjepart.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at klikke på det “unsubscribe” link, der medfølger nyhedsbrevet.

Tilmelding til seminarer og events

Ved tilmelding oplyser du navn, jobfunktion, firma, telefon og e-mail. Disse oplysninger bliver udelukkende brugt i forbindelse med din tilmelding.

timengo deler eller videresælger ikke dine oplysninger til tredjepart.

Adgang til dine data

Ifølge Persondataloven har du ret til indsigt i de data vi har registreret på dig. Du kan derfor til hver en tid kontakte os for disse oplysninger, fx med hvilken e-mail adresse du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Behandling af data

timengo er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har modtaget og opbevarer om dig.

Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Cookie deklaration