Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

 

Timengo’s almindelige forretningsbetingelser for Konsulentbistand og Services

 

 

1. Anvendelsesområde

Nærværende forretningsbetingelser gælder, for enhver aftale, og underliggende workorder om levering af ydelser, herunder bl.a. Services, design og generel konsulentbistand. Enhver fravigelse fra disse regler skal, for at have gyldighed, være konkret skriftligt accepteret af Timengo.

 

2. Aftalers indgåelse

 

Samarbejdsaftaler

Rammeaftale om konsulentbistand og Services definerer forretningsforhold og prissætning af ydelser imellem Kunden og Timengo. Begge parter kan ophæve Samarbejdsaftalen med 1 måneds varsel, dog tidligst til udløb af igangværende workorders. Timengo forbeholder sig ret til at regulere timepriser for ydelser med 1 måneds varsel.

 

Work Orders

Work Orders er konkrete aftaler om udførelse af konsulent eller Services ændringsanmodninger. Work Orders indgås, under en Samarbejdsaftales generelle betingelser, og indeholder specifikation af opgaven, inklusiv opgave beskrivelser, time estimater, deadlines mv. Der kan i forbindelse med en Work Order aftales særlige priser for ydelser. Work Orders kan også indeholde ændrede eller yderligere betingelser i forhold til Samarbejdsaftalen.

I de tilfælde hvor der er indgået fastpris-aftale og ikke andet er aftalt, vil arbejde som måtte blive udført ud over det aftalte i projektbeskrivelse, blive faktureret jfr. Pkt.0.

 

3. Kundens forpligtelser

Kunden er uberettiget til at foretage indgreb i Timengo’s produktionsapparat.

Det er forudsat, at kunden stiller de nødvendige ressourcer til rådighed for at workorders kan udføres, dette inkluderer, men er ikke begrænset til: adgang til netværk og systemer, fysisk adgang til lokationer samt medarbejdere med nødvendig viden til bistå i udførelse af arbejdet. Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændringer til Timengo.

 

4. Timengo’s ydelser

Timengo’s ydelser består i at levere de, ifølge workorder, bestilte ydelser inden for de angivne estimater og deadlines. Ved ændring af opgavens omfang, skal dette omfang beskrives og estimeres i tillæg til den relevante workorder.

 

5. Garanti og fejl

I tilfælde af fejl i udviklede programmer, er Timengo forpligtet til at udbedre disse for kunden, uden yderligere beregning. I tilfælde hvor fejl kan henføres til ydre omstændigheder som, fejlbetjening, fejl i kundens IT installation, eller andre eksterne faktorer, forbeholder Timengo sig ret til fakturere udbedring efter gældende timesatser.

 

Der ydes ikke garanti på udviklede programmer eller ydelser, og der henvises i øvrigt til punkt 9.

 

6. Ejendomsret

Ejendomsretten til de af Timengo til kunden specielt udviklede programmer tilhører Kunden.

 

7. Betalinger

Betalingsbetingelser for Services og konsulent bistand m.m. aftales normalt i forbindelse med aftalens indgåelse. Såfremt særskilt aftale ikke er indgået herom, gælder betalingsbetingelsen, 30 dage netto.

Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 21 dage efter forfaldsdagen, påløber der uden varsel herom morarenter fra forfaldsdagen, fastsat til 1,5 % pr. påbegyndt md. med tillæg af et rentegebyr på kr. 200,00 pr. rentenota. Yderligere er Timengo berettiget til at hæve aftalen i tilfælde af manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.

Krav fra kundens side mod Timengo berettiger ikke kunden til at tilbageholde forfaldne beløb eller dele heraf; ligesom kunden ikke er berettiget til at foretage modregning.

Timengo er berettiget til at fremsende faktura og evt. rykkerskrivelser pr. e-mail i PDF- eller anden læsbart elektronisk format til en af kunden opgivet e-mailadresse.

 

8. Arbejdstid

     

  1. a.Normal arbejdstid

 

Ovenstående basispriser er gældende for normal arbejdstid:

                      Hverdage kl. 08:00 – 17:00, dog fredag kl. 08.00 – 1600.

b.  Overarbejde

Arbejde uden for (a) tidsrum udføres normalt efter aftale og afregnes som overarbejde efter følgende regler:

                      Hverdage fra kl. 17:00 til 20:00 (dog fredag kl. 16:00 til 20:00), timepris x 1.5

                      Hverdage fra kl. 20:00 til kl. 08:00 samt weekend/helligdage, timepris x2.0

 

5. juni samt d. 24. og d. 31. december betragtes som helligdage

 

Besøg afregnes med minimum 30 minutter

Telefonsupport afregnes med minimum 15 minutter

 

 

9. Kørsel

Kørsel til Kunden i København, eller til eventuelle andre lokationer i Storkøbenhavn, faktureres ikke. Rejser indenlands afregnes med ½ timepris og godtgørelse af faktiske rejseudgifter samt kørsel efter statens takster. Til alle andre lokationer faktureres Kunden udgifter til transport, fortæring og ophold i forbindelse med opgavens udførelser.

 

10. Ansvar

Timengo påtager sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser og manglende etableringer, som skyldes forhold uden for Timengo’s kontrol.

Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke kun sædvanlig force majeure, men således også forhold der normalt ville falde uden for sædvanlig force majeure.

 

11. Ansvarsbegrænsning

Timengo er alene ansvarlig over for kundens eventuelle tab forårsaget af afbrydelse, forsinkelse, forstyrrelse, mangelfuld betjening, når disse direkte kan henregnes til Timengo og/eller Timengo’s medarbejderes groft uagtsomme handlinger.

Timengo er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. Timengo er ej heller ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens datasystemer, herunder data, der måtte befinde sig på kundens eller andres Internetservere.

Timengo’s eventuelle erstatningspligt er under alle omstændigheder maksimeret til at udgøre et beløb, svarende til det beløb som kunden allerede har betalt for den til erstatningen relaterede workorder.

 

12. Opsigelse og andet ophør

I tilfælde af kundens eller Timengo’s væsentlige misligholdelse af løbende aftaler er parterne berettiget til, uden yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab. Timengo forbeholder sig ret til at fakturere eventuelle udeståender.

Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.:

  • Kundens manglende betaling af forfaldne beløb,
  • Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de af aftalen omhandlede ydelser.
  • Kundens uretmæssige brug af Timengo eller tredjemands immaterielle rettigheder,
  • At kunden tages under konkursbehandling, eller der indledes forhandlinger om tvangsakkord m.v.
  • Kunden anmelder betalingsstandsning

 

Force Majeure

LEVERANDØR og KUNDE er ikke ansvarlige overfor hinanden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller andre omstændigheder, som parterne ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er parterne berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

 

Tavshedspligt

LEVERANDØR og KUNDE har gensidig tavshedspligt om markedsføringsaktiviteter, konstruktionsprincipper og udformnings-detaljer i hinandens udstyr, og/eller programvarer, som ikke er offentlig kendt. Parterne har i øvrigt ubetinget tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende den anden parts forretningsmæssige forhold, som parterne måtte få kendskab til i forbindelse med denne aftale, med mindre andet er aftalt.

 

KUNDEN indgår aftalen som referencekunde der kort kan refereres til på leverandørens hjemmeside. En yderligere udvidelse af referencekundeaftalen herunder testimonials, udtagelser i forbindelse med aftalen, aftales under aftaleforløbet og skal godkendes af både KUNDEN og LEVERANDØR.

 

Misligholdelse

Ved groft mislighold fra en af parternes side, kan aftalen opsiges af den forurettede part. Erstatning skal svares efter dansk rets almindelige principper. LEVERANDØR er dog kun erstatningspligtig, såfremt KUNDEN kan dokumentere et økonomisk tab eller manglende indtægt.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem LEVERANDØR og KUNDEN skal afgøres efter dansk ret.

Tvisten skal afgøres ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med “Regler for behandling af sager ved Det Dansk Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i København.

Uanset ovenstående kan LEVERANDØR dog altid vælge at sagsøge KUNDEN ved dennes hjemting. KUNDENs hjemting er Københavns Byret.